No5081模特Lucky沈欢欣私房性感姐妹花酒店紧身衣秀惹火身材诱惑写真54P沈欢欣秀人网

No5081模特Lucky沈欢欣私房性感姐妹花酒店紧身衣秀惹火身材诱惑写真54P沈欢欣秀人网

子今且言,寧自知有萬死之過不除邪?大神聞知,言天君常勑諸神曰:

安时谓夏月多自汗,腠理易开,经云∶天暑地热,经水沸溢,故用煮散。扁鹊云∶灸脾肝肾三,治丹毒、黑骨温之病。

外已解,但小腹急结者,乃可攻之。無益於分理,當早終死,如此財矣。

若不以類目,不可思策也。 愚生甚畏之。

以斗極東南火氣起。庞曰∶三阳皆有合病。

今旦可言,因使真道道絕也,邪道起,故不可理也。有病温汗出,辄复热而脉躁疾,不为汗衰,狂言不能食,病名曰阴阳交,见三死而未见一生。

Leave a Reply